Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ciągu 5 godzin, tj.: 7.30 – 12.30.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Przedszkola.

Rodzice dziecka 6 – letniego są zobowiązani do:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o spełnianiu przez nie tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślanie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły.

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-01-2018 - Edycja treści.

30-08-2017 - Edycja treści.

29-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 167