Guziki

Tryb działania

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
  2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin, tj. od 6.30 do 16.30.
  3. Podstawa programowa realizowana jest od godz.7.30 do godz. 12.30.
  4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i oczekiwań rodziców oraz prawnych opiekunów.
  5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają tego dla oddziału szczegółowy dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0..

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 415