Guziki

Dyrekcja

Dyrektor przedszkola: mgr Iwona Borzędowska, nauczyciel dyplomowany.


Informacja Administratora Danych


Kompetencje dyrektora:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieciom w przedszkolu oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem przedszkola.
 3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.
 4. Sprawowanie opieki nad dziećmi, stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizyczne­go poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, sporządzanie raportu i przedstawianie go odpowiednim władzom, radzie pedagogicznej i radzie rodziców.
 6. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 7. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
 8. Realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 10. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 11. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 12. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2. przyznawania nagród i kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
 13. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
 14. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za organizację kontroli zarządczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-05-2016 - Edycja treści.

30-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-02-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 397